ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

Titleภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsดวงเดือน จันทสุรียวิช
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC ด175ภ
Keywordsเบาหวาน--ผู้ป่วย--อุดรธานี, เบาหวาน--ภาวะแทรกซ้อน--อุดรธานี
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน และศึกษาผลของภาวะแทรกซ้อนทางตา ภาวะแทรกซ้อนทางไต และภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จำนวน 200 ราย โดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามคุณภาพชีวิต The Medical Outcome Study Short Form 36 (MOS SF-36) ฉบับภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี (71.17 คะแนน) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุด คือ ด้านสังคม (86.37 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านร่างกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ (79.17 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพชีวิตโดยรวม (52.23 คะแนน) สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน กับคุณภาพชีวิตโดยรวม พบว่า อายุ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และอาชีพ (R2=.134 ;F=10.112 ; p-value=.000) ส่วนภาวะแทรกซ้อนทางไต ภาวะแทรกซ้อนทางตา และภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทไม่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (p>0.05) ดังนั้น บุคลาบกทางแพทย์ควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานกับผู้ป่วยที่มีอายุมาก

Title Alternate Complications affecting quality of life of diabetic patients at Nhongharn Hospital, Udonthani