คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Rujira_Wanrerk.pdf (580.24 KB)
PDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
PDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
PDF icon Thanasit_Khamhom.pdf (1 MB)
แพรวตา ศรีษะโคตร. (2563). กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุคลับฟรายเดย์. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Praewta_Srisakhot.pdf (2.3 MB)
PDF icon Nattacharan_Chanhom.pdf (3.46 MB)
PDF icon Waraporn_Sarakul.pdf (2.05 MB)
PDF icon Piyatida_Namkord.pdf (2.77 MB)
PDF icon Siriphong_Sim.pdf (142.66 MB)
PDF icon Kanlaya_Sangchawee.pdf (24.41 MB)
PDF icon Wandee_Rungsriwijitprapa2553.pdf (3.44 MB)
PDF icon Chortip_Kuntachot.pdf (1023.31 KB)
PDF icon Nachphol_Nil.pdf (83.51 MB)
กฤษณา ศิริพล. (2551). การกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Krisna_Siripon.pdf (33.24 MB)
ณัฐกฤตา เสนคำสอน. (2558). การกำจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon NatkritaSenkamsorn.pdf (42.22 MB)
PDF icon Somvang_Litthavong.pdf (15.2 MB)
PDF icon Sujeenun_Santikul.pdf (30.43 MB)
จรรยาพร ไชยวิเศษ. (2549). การกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียโดยใช้เปลือกกล้วย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Janyaporn_Cha.pdf (6.77 MB)
PDF icon Nakon_Thiangpakdee.pdf (3.79 MB)
ชลิตตาพร สายโสม. (2559). การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chalitaporn_Saisom.pdf (1.33 MB)
สุพจน์ ปุนบุตร. (2557). การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเอนไซม์แลคเคสตรึง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Supot_Punbut.pdf (38.41 MB)
จุฑามาศ ปัดภัย. (2556). การกำจัดฟีนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jutamas_Padpai.pdf (37.35 MB)
อภิญญา อ่อนสาร. (2558). การกำจัดฟีนอลโดยเปอร์ออกซิเดสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองอัลตราฟิวเตรชั่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Apinya_Onsarn.pdf (22.14 MB)
ธิดารัตน์ มณีศรี. (2561). การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยแลคเคส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Tidarat_Maneesri.pdf (1.07 MB)
นริศา ทวีชัย. (2558). การกำจัดสีย้อมด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองชีวภาพ . คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Narisa_Thaweechai.pdf (2.77 MB)

Pages