คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ไชยวัฒน์ ไชยสุต, วันดี รังสีวิจิตรประภา, ฐาปนา กุมาร์.  2553.  กลไกรักษาอาการผมร่วงของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน. Wandee_Rungsriwijitprapa2553.pdf (3.44 MB)
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.  2559.  กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและนิเวศวิทยาของพืชถูกคุกคามสกุลจอกบ่วาย (วงศ์หยาดน้ำค้าง) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Chortip_Kuntachot.pdf (1023.31 KB)
ณัชพล นิลนพคุณ.  2553.  การกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีการถ่ายโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Nachphol_Nil.pdf (83.51 MB)
กฤษณา ศิริพล.  2551.  การกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม.
ณัฐกฤตา เสนคำสอน.  2558.  การกำจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม NatkritaSenkamsorn.pdf (42.22 MB)
สมหวัง ฤทธิ์ทวงศ์.  2558.  การกำจัด As(III), Mn(II) และ NH4+ -N ในน้ำใต้ดินสังเคราะห์โดยถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแพ็คเบด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Somvang_Litthavong.pdf (15.2 MB)
ศุจีนันท์ สันติกุล.  2559.  การกำจัดความกระด้างและสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำด้วยเยื่อกรองนาโนฟิลเตรชัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Sujeenun_Santikul.pdf (30.43 MB)
จรรยาพร ไชยวิเศษ.  2549.  การกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียโดยใช้เปลือกกล้วย. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Janyaporn_Cha.pdf (6.77 MB)
ณกรณ์ เที่ยงภักดี.  2562.  การกำจัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่ายสีเขียวสายพันธุ์คลอโรคอกคัม ฮิวมิโคลา. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Nakon_Thiangpakdee.pdf (3.79 MB)
ชลิตตาพร สายโสม.  2559.  การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Chalitaporn_Saisom.pdf (1.33 MB)
สุพจน์ ปุนบุตร.  2557.  การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเอนไซม์แลคเคสตรึง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Supot_Punbut.pdf (38.41 MB)
จุฑามาศ ปัดภัย.  2556.  การกำจัดฟีนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Jutamas_Padpai.pdf (37.35 MB)
อภิญญา อ่อนสาร.  2558.  การกำจัดฟีนอลโดยเปอร์ออกซิเดสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองอัลตราฟิวเตรชั่น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Apinya_Onsarn.pdf (22.14 MB)
ธิดารัตน์ มณีศรี.  2561.  การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยแลคเคส. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Tidarat_Maneesri.pdf (1.07 MB)
นริศา ทวีชัย.  2558.  การกำจัดสีย้อมด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองชีวภาพ . วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Narisa_Thaweechai.pdf (2.77 MB)
จุรีพร วงศ์จันดา.  2562.  การกำจัดสีย้อมมาลาไคท์กรีนจากสารละลายด้วยกระบวนการดูดซับร่วมกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซีสโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ตรึงบนแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
จุรีพร วงศ์จันดา.  2562.  การกำจัดสีย้อมมาลาไคท์กรีนจากสารละลายด้วยกระบวนการดูดซับร่วมกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซีสโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ตรึงบนแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
ดาริกา รูปงาม.  2556.  การกำจัดสีย้อมอะโซที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกลุ่มแบคทีเรียตรึงรูป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Darika_Roopngam.pdf (35.75 MB)
ทรงศักดิ์ สระแก้ว.  2554.  การกำจัดสีย้อมโดยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโล่ไนต์ดัดแปรด้วยไคโตซาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Songsak_Sak.pdf (4.71 MB)
บุญส่ง จุทารัตน์.  2555.  การกำจัดสีรีแอคทีฟแบล็ค 5 จากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) Boonsong_Jut.pdf (3.57 MB)
ปวิชญาดา ญาวงศ์.  2557.  การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)
ทักษกร วงศ์สีดา.  2558.  การกำจัดแอมโมเนียม-ไนโตรเจนจากน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแอมโมเนียมในปริมาณสูงโดยตะกอนเร่งตรึงรูป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Taksakorn_Wongseeda.pdf (27.02 MB)
สุจิรภรน์ เศลารักษ์.  2551.  การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Sujiraporn_Selaruck.pdf (92.5 MB)
คมสันต์ ดาโรจน์, วัฒนะ ลิมปนันท์วดี, สมนึก เวียนวัฒนชัย, ราเชนทร์ บุญทัน.  2555.  การกำหนดแผนการจ่ายกำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย. Komsan_Dar2555.pdf (8.41 MB)
เยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์.  2561.  การขยายพันธุ์สภาพปลอดเชื้อและการศึกษาสารพฤกษเคมีในว่านเพชรหึง. วิทยศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Yaowalak_Chatsuwan.pdf (2.49 MB)

Pages