การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยแลคเคส

Titleการกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยแลคเคส
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsธิดารัตน์ มณีศรี
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP ธ582 2561
Keywordsการกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำ, ยาฆ่าแมลง, สารอินทรีย์, สารอินทรีย์ธรรมชาติ, แลคเคส, ไดคลอร์วอส
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ที่สกัดจาก Lentinus polychrous Lev. ในการกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติ (NOM) ซึ่งทำการศึกษา 4 ปัจจัย คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำ ความเข้มข้นของยาฆ่าแมลง และอุณหภูมิ ยาฆ่าแมลงที่ใช้คือไดโคฟอลเป็นตัวแทนของกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และไดคลอวอสเป็นตัวแทนของกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำ ความเข้มข้นของยาฆ่าแมลงและอุณหภูมิ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดยาฆ่าแมลง สภาวะที่เหมาะสำหรับการกำจัดไดโคฟอล คือ ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7 ค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเข้มข้นของยาฆ่าแมลงเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 25 และ 35 องศาเซลเซียส กำจัดได้ร้อยละ 100 ที่ 24 ชั่วโมง ส่วนสภาวะที่เหมาะสำหรับการกำจัดไดคลอวอส คือ ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5 ค่าความเข้มข้นของ สารอินทรีย์ธรรมชาติเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเข้มข้นของยาฆ่าแมลงเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส กำจัดได้ร้อยละ 92.51 ที่ 24 ชั่วโมง

Title Alternate Removal of insecticide in water containing natural organic matter by laccase