กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Titleกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsธนาสิทธิ์ คำหอม
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการบริหารธุรกิจ, การเลี้ยงหมู, ธุรกิจฟาร์มสุกร, ฟาร์มสุกร
Abstract

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกร ของผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ กลยุทธ์ด้านสังคมและกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดจำนวน 14 คน ที่เป็นเจ้าของฟาร์ม ผู้จัดการฟาร์ม หรือผู้มีอำนาจหลักในการควบคุมดูแลฟาร์ม โดยแบ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็ก 5 คน ฟาร์มขนาดกลาง 5 คน ฟาร์มขนาดใหญ่ 4 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะบรรยาย
จากผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ดำเนินไปตามขอบเขตความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ที่ธุรกิจฟาร์มสุกรรับผิดชอบต่อเจ้าของฟาร์ม ผู้ถือหุ้นและพนักงาน โดยที่ฟาร์มขนาดเล็กดำเนินกลยุทธ์เน้นกำไรเพื่อความอยู่รอดของตนเอง เน้นการใช้วัสดุและอาหารที่มีราคาถูก ไม่มีการจ้างแรงงานในการทำงานเพื่อลดต้นทุน ในขณะที่ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ดำเนินกลยุทธ์ในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ดีและคุ้มค่าที่สุด และเน้นการสร้างความแตกต่างด้วยการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของตนเอง รวมไปถึงการสร้างความแตกต่างด้วยการเพิ่มช่องการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนสุกรชำแหละ กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนด้านสังคม ฟาร์มทุกขนาดมีการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยในอาหารจากการงดใช้สารเร่งเนื้อแดง การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การขออนุญาตก่อสร้างฟาร์ม การทำระบบมาตรฐานภายในฟาร์ม ทั้งนี้ฟาร์มทุกขนาดมีการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม ด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและการอาสาช่วยเหลือชุมชน กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ฟาร์มทุกขนาดมีการการจัดการน้ำเสียที่เป็นระบบ ซึ่งฟาร์มขนาดเล็กเลือกใช้การกำจัดน้ำเสียทางกายภาพ ในขณะที่ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่จัดการน้ำเสียโดยใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย ในส่วนของการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นั้น ฟาร์มทุกขนาดมีการใช้กระสอบอาหารซ้ำ นำเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในฟาร์ม อีกทั้งในฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้หมุนเวียนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก และการจัดการสุขาภิบาลฟาร์มทุกขนาดมีการนำเอาแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรมาใช้ในฟาร์ม

Title Alternate Sustainability strategy for swine farm business in Ubon Ratchathani province