การกำจัดสีย้อมด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองชีวภาพ

Titleการกำจัดสีย้อมด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองชีวภาพ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsนริศา ทวีชัย
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD น253ก 2558
Keywordsถังปฏิกรณ์เยื่อกรองชีวภาพ, น้ำเสีย--การบำบัด--การกำจัดสี, อุตสาหกรรมฟอกย้อม--การกำจัดของเสีย
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเสถียรภาพของเอนไซม์แลคเคส ผลของความเข้มข้นสีย้อมแอซิดบลู 80 และผลของอัตราการไหลของสารที่มีต่อการกำจัดสีย้อมในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองและถังปฏิกรณ์เยื่อกรองชีวภาพ โดยเยื่อกรองชีวภาพ โดยเยื่อกรองอัลตร้าที่ใช้เป็นเยื่อกรองทำจากโพลีซัลโฟน ขนาด 10 กิโลดาลตัน ดำเนินระบบการไหลแบบไหลตามขวาง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเยื่อกรองอัลตร้าที่ใช้ร่วมกับถังปฏิกรณ์สามารถกักเอนไซม์ไว้ในระบบได้มากกว่าร้อยละ 70 ที่อัตราการไหลของสารเข้าระบบเป็น 300 มิลลิกรัมต่อนาที เวลา 240 นาที เมื่อพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นสีย้อมพบว่า การเพิ่มความเข้มข้นสีย้อมทำให้ค่าการกำจัดสีย้อมและเพอมิเอจฟลักซ์ในถังปฏิกรณ์ทั้ง 2 แบบลดลง สำหรับการเพิ่มอัตราการไหลของสารส่งผลให้ค่าการกำจัดสีย้อมลดลงในขณะที่เพอมิเอจฟลักซ์มีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการกำจัดสีย้อมที่เวลา 240 นาที ความเข้มข้นสีย้อม 30 มิลลิกรัมต่อลิตร และอัตราการไหลของสาร 300 มิลลิกรัมต่อนาที มีค่าร้อยละ 47.87 และร้อยละ 94.25 สำหรับถังปฏิกรณ์เยื่อกรองและถังปฏิกรณ์เยื่อกรองชีวภาพตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการใช้ถังปฏิกรณ์เยื่อกรองชีวภาพซึ่งบรรจุเอนไซม์แลคเคสช่วยให้ประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าเยื่อกรองที่ใช้งานแล้ว สามารถนำมาล้างด้วยสารเคมี และสามารถนำกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

Title Alternate Removal of dye using laccase in membrane bioreactor