กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsอรุโณทัย เหง้าโพธิ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsตลาดบริการ, ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์, ส่วนประสมการตลาด, อาหารสุกร
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปผู้ให้ข้อมูลหลัก ในเขตอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ (2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เลี้ยงสุกรเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (3) ศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และ (4) สร้างกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลโดยการบันทึกเทปการสนทนา เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีผู้ให้ข้อมูลผู้เลี้ยงสุกรที่ขึ้นทะเบียนฟาร์มตามกฎหมายซื้ออาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ฟาร์มขนาดเล็กเลี้ยงสุกรขุนจำนวน 50-500 ตัว และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรมาอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 12 ฟาร์ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีรายได้มากกว่า 60,000 บาท การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ซื้ออาหารสุกรครั้งละ 50-100 กระสอบ มีการชำระเงินเป็นเงินสดความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปอยู่ที่ 2 ครั้ง/เดือนความคิดเห็นของผู้เลี้ยงสุกรและเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพสินค้า ด้านราคา คือ สินค้ามีราคาถูก ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย คือ เรื่องของทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวก ด้านส่งเสริมการตลาด คือ การให้ส่วนลด แลก แจก แถม ด้านบุคคล คือ พนักงานมีความรู้ให้คำแนะนำได้ ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดภายในร้าน จัดวางเป็นระเบียบด้านกระบวนการ คือ การบริการจัดส่งตรงตามเวลาที่กำหนดผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูป พบว่า (1) จุดแข็ง ผู้ประกอบธุรกิจอาหารสุกรสำเร็จรูป สามารถบริหารสินค้าคงคลังในช่วงระยะเวลาที่ผู้เลี้ยงสุกรต้องการใช้ได้ (2) จุดอ่อน ขาดระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและรถนำส่งสินค้าเข้าฟาร์มสุกร ซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคได้ (3) โอกาส นโยบายการปราบปรามร้านขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐทำให้ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจถูกต้องสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และ (4) อุปสรรค การเกิดโรคระบาดที่มีการติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายทั่วภูมิภาคต่าง ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารสัตว์กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วยกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อย
ดังนี้ (1) กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ ได้แก่ การบริหารสินค้าคงคลังในช่วงระยะเวลาที่ผู้เลี้ยงสุกรต้องการใช้ได้และกลยุทธ์การสร้างกำไรจากการขายปริมาณมาก และ (2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และการพัฒนาคุณภาพการบริการ

Title Alternate Strategy in service marketing mixs for swine completed food business in Kantharalak district, Si Sa Ket province