การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก

Titleการกำจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsชลิตตาพร สายโสม
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQP ช252 2559
Keywordsกะหล่ำดอก--การปนเปื้อน, เปอร์ออกซิเดส, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำจัดพาราเซลามอลด้วยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส ที่สกัดจากก้านกะหล่ำดอก ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของพาราเซตามอล ความเข้มข้นของเอนไซม์ ความเข้มเข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ ทำการทดลองในชุดทดลองแบบกะ ความเร็วรอบในการกวนที่ 200 รอบต่อนาที พบว่า ประสิทธิภาพการกำจัดพาราเซตามอลสูงสุดเท่ากับ 66.47% ที่ความเข้มข้นของพาราเซตามอล 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของเอนไซม์ 0.124 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 1 มิลลิโมลาร์ ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายเท่ากับ 7 และอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสกำจัดพาราเซตามอลปนเปื้อนในน้ำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลต่อไป

Title Alternate Removal of paracetamol by peroxidase from cauliflower stem