กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามบนใบหน้า:กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามบนใบหน้า:กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsรุจิรา วันฤกษ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการตลาด, การบริหารธุรกิจ, ธุรกิจศัลยกรรม, ส่วนประสมการตลาด
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามบนใบหน้า กรณีศึกษา กลุ่มผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี ตามกรอบแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ด้าน ที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและด้านกระบวนการการศึกษานี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ใช้บริการที่เคยเข้ารับการศัลยกรรมเพื่อความงามบนใบหน้าในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งหมดจำนวน 24 คน ในช่วงระหว่าง เมษายน-พฤษภาคม 2562 และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามบนใบหน้า ซึ่งปรากฏรายละเอียดดังนี้ ด้านบุคคลให้ความสำคัญมากที่สุดในเรื่องประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการทำศัลยกรรมของแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ในการทำศัลยกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ที่ให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การตลาดที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ด้านราคาให้ความสำคัญมากที่สุดกับการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพผลลัพธ์การให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้ความสำคัญมากที่สุดในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ตั้งของศูนย์ศัลยกรรมเพื่อความงาม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เรื่องของความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานบริการ มีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างชัดเจน และด้านกระบวนการผู้ใช้บริการให้ความสำคัญที่มากที่สุดในเรื่องประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ

Title Alternate Service marketing mix strategies that influence the facial surgery business: a case study of service users in Ubon Ratchathani province
Fulltext: