กลวิธีการแปลเพลงเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร์การ์ตูนที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ

Titleกลวิธีการแปลเพลงเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร์การ์ตูนที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsณัฐจรัล จันทร์หอม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberPE ณ322ก 2563
Keywordsการแปลภาษา, การแปลเพลง, การแปลและการตีความ, ภาพยนตร์การ์ตูน, เพลงประกอบภาพยนตร์
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีแปลที่ ธานี พูนสุวรรณ ใช้ในการแปลเพลงประกอบภาพยนตร์ของ Disney และเทคนิคการแปลที่ ธานี พูนสุวรรณ ใช้ในการแปลเพลงประกอบภาพยนตร์ของ Disney ที่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์ทั้งหมด 25 บทเพลง กลวิธีการแปลที่พบมีทั้งสิ้น 4 กลวิธีคือ การแปลตรงตัวใช้เมื่อผู้แปลต้องการแปลคําให้มีความตรงตัวหรือความหมายเดิมกับภาษาต้นฉบับ การแปลถ่ายทอดความหมายเป็นการแปลโดยอาศัยการถ่ายทอดใจความ เน้นความสละสลวยของภาษา การแปลอิสระเป็นการแปลที่ใช้เมื่อการแปลแบบตรงตัวและแบบถ่ายทอดความหมายไม่สามารถใช้ได้ เป็นการแปลที่ไม่ยึดติดกับโครงสร้าง แต่เป็นการแปลที่เน้นเอาเฉพาะใจความสําคัญมาแปลเท่านั้น การแปลแบบผสมคือการแปลในหนึ่งใจความหรือหนึ่งบทนั้นมีความหลากหลายกลวิธีดังกล่าวเมื่อพบปัญหาการแปลจึงมีการนําเทคนิคการแปลเข้ามาใช้ในการปรับบทแปลเพื่อให้ภาษาแปลนั้นสามารถนําไปใช้ในการร้องได้พบเทคนิคการแปล 6 เทคนิคคือ การแปลโดยเทคนิคการใช้คําทับศัพท์ การแปลโดยใช้เทคนิคการยืมคําจากภาษาบาลี – สันสกฤต การแปลโดยเทคนิคการตัดคําศัพท์ การแปลโดยเทคนิคการเติมคํา การแปลโดยใช้เทคนิคการคงรูปแบบเหมือนต้นฉบับ การแปลโดยใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนหลังจากผู้วิจัยทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลพบความสัมพันธ์ทั้งสิ้น 8 ความสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีและเทคนิคทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นผลให้การนําเพลงที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วสามารถใช้ในการขับร้องโดยที่ ยังคงความหมาย จังหวะ และทํานองของเพลงแต่ละเพลงไว้ได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมจากภาษาต้นฉบับสู่ภาษาแปลได้อย่างน่าสนใจ ทําให้ผู้ฟังและผู้อ่านเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของสองภาษาอย่างถ่องแท้

Title Alternate Translation strategies of english to Thai : a case study of comic movie songs translated by Thani Phunsuwan