กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์

Titleกลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsวราพร สารกุล
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberP ว316ก 2563
Keywordsกลวิธีทางภาษา, การนำเสนออัตลักษณ์, การสื่อสาร, การใช้ภาษาไทย
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ “ตุ๊ด” ใช้ในการนำเสนออัตลักษณ์ของตนเอง และเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ที่นำเสนอผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทสนทนาจากรายการโทรทัศน์ประเภทละครชุดคอมเมดี้ เรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ประกอบกับศึกษาตัวบทบันทึกของตุ๊ด, บันทึกของตุ๊ด 1 และบันทึกของตุ๊ด 2 จำนวน 3 เล่ม กลวิธีทางภาษาที่พบคือ กลวิธีการใช้ศัพท์ มีทั้งสิ้น 4 กลวิธี คือ การใช้ชื่อและการเรียกชื่อ การเรียกขาน การใช้คำกริยา และการใช้สำนวนเปรียบเทียบ และกลวิธีการใช้อุปลักษณ์ มีทั้งสิ้น 6 กลวิธี คือ การใช้อุปลักษณ์เชิงภาพพจน์ มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับการต่อสู้ มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิต มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับการเรียกชื่อแทนอวัยวะเพศชาย และมโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับความต้องการทางเพศกลวิธีดังกล่าวสื่อถึงอัตลักษณ์ของ ตุ๊ด ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ เรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ซีซั่น 1 และ 2 พบว่าผู้วิจัยสามารถแบ่งอัตลักษณ์ของตุ๊ดได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่งอัตลักษณ์ปัจเจกบุคคล หรือการมองเห็นตนเองในแง่มุมต่าง ๆ ของตุ๊ด เป็นการแสดงอัตลักษณ์เกี่ยวกับตัวตน รูปลักษณ์ภายนอก อารมณ์ และความรู้สึก สรุปได้ 4 ประเด็น คือ (1) อัตลักษณ์ “ตุ๊ดเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเอง” (2) อัตลักษณ์ “ตุ๊ดเป็นผู้ที่โหยหาความรัก” (3) อัตลักษณ์ “ตุ๊ดมีพฤติกรรมของเพศหญิง” และ (4) อัตลักษณ์ “ตุ๊ดเป็นผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต” ส่วนประเภทที่สองอัตลักษณ์ร่วม คือ การสำนึกร่วมของตุ๊ด ในสังคมอันจะทำให้สมาชิกตระหนักถึงลักษณะร่วมกลุ่ม เป็นการแสดงอัตลักษณ์เมื่อพวกเขาอยู่รวมกัน และต้องการแสดงออกให้สาธารณชนรับรู้ถึงพฤติกรรมและความคิดของพวกเขา สรุปได้ 1 ประเด็นคือ อัตลักษณ์ “ตุ๊ดมีความหมกมุ่นเรื่องเพศ”ผลการวิจัยพบว่าการแสดงความเป็นตัวตนของตุ๊ดที่ดูว่าจะมีอิสระในการแสดงออกเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มคนที่สนิทสนม แต่แท้จริงแล้วก็ยังไม่สามารถหลบเลี่ยงอิทธิพลทางสังคมได้อย่างเด็ดขาดส่งผลให้ตุ๊ดแสดงอัตลักษณ์ในด้านบวกเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม

Title Alternate Linguistic strategies and the representations of gay identity in the Diary of Tootsies