การกำจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง

Titleการกำจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsณัฐกฤตา เสนคำสอน
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ณ3212558
Keywordsคลอโรฟีนอล, ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ, น้ำเสีย--การบำบัด--การกำจัดฟีนอล, สารประกอบฟีนอล, แลคเคส
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำจัด 4-คลอโรฟีลนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ (partially purified laccase) ผลิตจาก Lentinus polychrous Lev. ในถึงปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง ผลของความเข้มข้นเอนไซม์และความเข้มข้นเริ่มต้นของ 4-คลอโรฟีนอลต่อการกำจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองถูกทดสอบ ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายและอัตราการไหลของสารเข้าระบบถูกควบคุมที่ 7 และ 50 มิลลิลิตรต่อนาที ตามลำดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการกำจัด 4-คลอโรฟีนอลเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นเอนไซม์เพิ่มขึ้น โดยที่เอนไซม์ 0.173 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ร้อยละ 78.87 ของ 4-คลอโรฟีนอลถูกกำจัดภายในเวลา 240 นาที สำหรับผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของ 4-คลอโรฟีนอลในช่วง 2-10 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถกำจัด 4-คลอโรฟีนอลได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78.44 ที่เวลา 240 นาที นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าการรั่วไหลของเอนไซม์ออกจากระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองจะเกิดในช่วง 30 นาทีแรกเท่านั้น และคิดเป็นปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 5 ของที่ใส่เข้าไปในถังปฏิกรณ์ตอนเริ่มต้น

Title Alternate Removal of 4-chlorophenol using laccase in membrane bioreactor