คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.  2556.  การบำบัดอาร์เซนิคในน้ำโดยพืชน้ำ. Prasongsom_Punyauppapan.pdf (903.56 KB)
พรพรรณ พึ่งโพธิ์, สายสมร ลำลอง, ดวงดาว สัตยากูล.  2551.  การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ.
ศรันย์ สุดใจ, สมศักดิ์ สันติวงศกร.  2550.  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Sarun_Sudjai.pdf (11.48 MB)
อุดม ทิพราช, ศรีทองธรรม ภัยชิต, อิทธิวัฒน์ ไทยแท้.  2550.  การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์จากไททาเนียมออกไซด์โครงสร้างนาโน.
อุดม ทิพราช, ศุภกร ภู่เกิด, สุพล สำราญ.  2553.  การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงไททาเนียผลึกนาโนด้วยอิเล็กโตรไลท์ของแข็ง. Udom_Tipparat.pdf (23.62 MB)
ตะวันฉาย โพธิ์หอม, นลิน เพียรทอง.  2553.  การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ. Tawanchai_Phohom.pdf (17.54 MB)
วัชรพงษ์ แสงนิล.  2558.  การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และผลกระทบจากน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ. Wacharapong_Saengnil.pdf (3.86 MB)
จิตติยวดี ศรีภา, เทวราช หล้าหา, บรรจบ ศรีภา.  2557.  การประเมินการเป็นวัคซีนของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติดพยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ. Jittiyawadee_Sripha.pdf (9.44 MB)
ทินน์ พรหมโชติ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2559.  การประเมินกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์. Tin_Promchot.pdf (923.07 KB)
สุรีพร เกตุงาม, สรศักดิ์ มณีขาว, สมใจ โควสุรัตน์.  2552.  การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ.
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ, ประสิทธิ์ นครราช, สราวุธ ประเสริฐศรี.  2559.  การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง. Suchin_Trirongjitmoah.pdf (2.42 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย, ศิรดา มะลาสาย, กฤษณา กลางเภา.  2541.  การประเมินงานเทคนิคของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Maliwan_Sinnoi.pdf (6.8 MB)
ยุพา กาฬเนตร.  2547.  การประเมินผลการประกันคุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Yapa_Kalnat.pdf (24.17 MB)
ฉัตรฤดี ศิริลำดวน.  2550.  การประเมินมูลค่าพื้นที่ชุ่มน้ำและแนวทางการจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน. Chatrudee_Sirilamduan.pdf (18.58 MB)
รุจิรา อาชวานันทกุล, พิมลพรรณ อุดมพันธ์.  2548.  การประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า OTOP กับการนำระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. Rujira_Achawanuntakul.pdf (1.21 MB)
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข, พัชรี ธานี.  2549.  การประเมินและติดตามผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544.
จักรพงศ์ นีละมนต์.  2550.  การประเมินและพัฒนาคุณภาพลูกปลาก่อนการส่งออก : กรณีศึกษาในพื้นที่รอยต่อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี. Jakrapong_Neelamol.pdf (1.37 MB)
ธิติกานต์ บุญแข็ง, จรวยพร แสนทวีสุข, นลิน เพียรทอง.  2560.  การปรับปรุงประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวปอซโซลานด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง. Thitikan_Boonkeang.pdf (37.62 MB)
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, วิศิษย์ อาบสุวรรณ, สมชาติ บุญโท.  2552.  การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ.
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์, สุทิน พรหมโชติ, ภานุ เรืองจันทร์.  2555.  การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง. Karnchana_Rungrachakanont.pdf (7.02 MB)
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, สุมนา สิริพัฒนากุล.  2547.  การปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพอุตสาหกรรมน้ำดื่มสำหรับชุมชน. Supatpong_Mattaraj_2547.pdf (6.3 MB)
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์.  2548.  การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก. Pisit_Techarungpaisan.pdf (3.2 MB)
วัลยา วิริยเสนกุล, รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์, ศันสนีย์ ชวนะกุล, ชิดหทัย เพชรช่วย.  2552.  การปรับปรุงและฟิ้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี.
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, ประพนธ์ บุญเจริญ.  2539.  การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่นาลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี. Boontium_Lerdsupawittana.pdf (1.59 MB)
ปัญจภรณ์ พรหมโชติ, วิริยา อ่อนสอาด, สุธี วังเตือย.  2561.  การผลิตปลาสวายเค็มโซเดียมต่ำ. Panjaporn_Promchot.pdf (17.19 MB)

Pages