การปรับปรุงและฟิ้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการปรับปรุงและฟิ้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2552
Authorsวัลยา วิริยเสนกุล, รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์, ศันสนีย์ ชวนะกุล, ชิดหทัย เพชรช่วย
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD380 ว445
Keywordsการประปา--การจัดการ--ไทย--อุบลราชธานี--วิจัย, คุณภาพน้ำ--การวิเคราะห์--วิจัย, น้ำประปา--การวิเคราะห์--วิจัย
Abstract

การศึกษาวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ 4 หมู่บ้าน
ในสังกัดขององค์การบริการส่วนตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ได้แก่ หมู่ 2 บ้านยาง หมู่ 4 บ้านทุ่งนาคำ หมู่ 6 บ้นคำกลางใหญ่ และหมู่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา
โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในการดื่มน้ำประปาของกลุ่มประชากรในพื้นที่ศึกษา
และการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนอุปโภคและบริโภค

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b149638/abstract.pdf
Reseach Notes

ได้รับทุนสนับสนุนทุนการวิจัย สำนักงบประมาณแผ่นดิน