การประเมินกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

Titleการประเมินกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2559
Authorsทินน์ พรหมโชติ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB379.G8 ท447
Keywordsกรดฟีนอลิค, ฝรั่ง, ฝรั่ง--การปรับปรุงพันธุ์, สารสกัดจากพืช, แอนติออกซิแดนท์
Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากใบและผลฝรั่ง โดยทำการศึกษาจากฝรั่งจำนวน 20 พันธุ์ สำหรับสารสกัดจากใบและ 8 พันธุ์ สำหรับสารสกัดจากผล โดยสุ่มเก็บใบและผลของฝรั่งแต่ละสายพันธุ์จำนวน 3 ใบ/ผล ทำการประเมินสารต้านอนุมูลอิสาระ 3 ชนิด ได้แก่ ปริมาณกรดแอสคอบิก ปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด และปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมด สำหรับการประเมินกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะใช้วิธี ABTS และ FRAP นอกจากนี้ยังได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด ปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมดกับกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS และ FRAP พบว่า ปริมาณกรดแอสคอบิก ปริมาณฟีนนอลิคทั้งหมด และปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในสารสกัดใบฝรั่งมีค่าอยู่ระหว่าง 37.46-93.85 มิลลิกรัมกรดแอวคอบิกต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด 7.97-17.59 มิลลิกรัมแกลิคต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด และ 0.15-1.27 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักสดตามลำดับ ปริมาณกรดแอสคอบิก ปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด และปริมาณแคโรทีนอยด์ทัั้งหมดในสารสกัดผลฝรั่งมีค่าอยู่ระหว่าง 25.63-113.37 มิลลิกรัมกรดแอสคอบิกต่อ 100 กรัมน้ำหนักสดตามลำดับ กิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของฟีนอลิคทั้งหมด และแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในสารสกัดใบฝรั่งเมื่อทดสอบด้วยวิธี ABTS มีค่าอยู่ระหว่าง 27.27-59.93 และ 3.13-11.92 ไมโครโมลาร์โทร็อกต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด ตามลำดับ และเมื่อทดสอบด้วยวิธี FRAP มีค่าอยู่ระหว่าง 39.39-82.08 และ 5.85-13.70 ไมโครโมลาร์โทร๊อกต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด ตามลำดับ กิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของฟินอลิคทั้งหมด และแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในสารสกัดผลฝรั่งเมื่อทดสอบด้วยวิธี ABTS มีค่าอยู่ระหว่าง 287.10-722.40 และ 49.54-80.41 ไมโครโมลาร์ไทร๊อกต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด ตามลำดับ และเมื่อทดสอบด้วยวิธี FRAP มีค่าอยู่ระหว่าง 295.70-594.50 และ 41.56-134.86 ไมโครโมลาร์โทร๊อกต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด ตามลำดับ และไม่พบสหพันธ์ระหว่างปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด แคโรทีนอยด์ทั้งหมด และกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS และ FRAP ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าฝรั่งถือว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ และสามารถนำไปใช้ประโยชย์ได้หลายแนวทาง เช่น การส่งเสริมให้เป็น superfruits การสกัดสารสำคัญในใบฝรั่ง และการพัฒนาฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เป็นต้น

Title Alternate Evaluation of antioxidant activities of Guava for breeding
Fulltext: