การประเมินงานเทคนิคของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการประเมินงานเทคนิคของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsมะลิวัลย์ สินน้อย, ศิรดา มะลาสาย, กฤษณา กลางเภา
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ 688.5 ม215 2541
Keywordsงานเทคนิค (ห้องสมุด), บรรณารักษศาสตร์--วิจัย
Abstract

การวิจัยเรื่องการประเมินงานด้านเทคนิคห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านเทคนิคห้องสมุด มหาวิทยาลับอุบลราชธานี ซึ่งประกอบไปด้วย
งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุดและงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ และศึกษาปัญหาในการดำเนินงาน
เทคนิคห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อไปกำหนดนโยบายและเกณฑ์การปฏิบัติงานเทคนิคของห้องสมุด

Title Alternate The evaluation of technical Ubon Ratchathani University Library
Fulltext: