การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

Titleการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsไพรัตน์ แก้วสาร
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD745 พ987
Keywordsน้ำเสีย--การบำบัด, โรงงานย้อมผ้า--การกำจัดของเสีย
Abstract

งานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบวัสดุธรรมชาติจากภาคการเกษตร นำมาดูดซึมสีย้อมผ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า มันสำปะหลัง สามารถดูดซึมสีย้อมผ้าชนิด Cibacron Orange C-3R ได้ดีกว่าวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ จึงทำการศึกษาครบวงจรในเรื่องปฏิกิริยาการดูดซึม รวมทั้งผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดูดซึมสีย้อมโดยใช้วัสดุธรรมชาตินี้ จากผลการทดลองพบว่า มีความเป็นไปได้ในการดูดซึมสีย้อม แต่อย่างไรก็ตามการเสื่อมสลายของวัสดุธรรมชาติเกิดขึ้นรวดเร็วมากและการใช้สารเคมีและกระบวนการเตรียมวัสดุให้เหมาะสมก็ไม่สามารถช่วยให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริงได้ และเมื่อนำวัสดุธรรมชาตินี้มาดูดจับสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งจริง ยิ่งพบว่าให้ค่าความสามารถในการดูดจับต่ำมาก

Title Alternate Treatment of wastewater from textile industries by waste product from agriculture sector