การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ

Titleการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2553
Authorsตะวันฉาย โพธิ์หอม, นลิน เพียรทอง
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF5415.5 ต258
Keywordsการจัดการขาย, การทำเหมืองข้อมูล, ความพึงพอใจ, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, บริการลูกค้า, หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
Abstract

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการผลิตสินค้าและบริการ เนื่องจากการแข่งขัยทางตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถแข่งขันได้นอกจากคำนึงถึงคุณภาพแล้ว ความพึงพอใจของลูกค้าของลูกค้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยการจัดตั้งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
เพื่อให้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันในตลาดได้ จึงจะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าและบริการ โดยในการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าร้านหึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล พบว่า ผลของการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลทำให้ทราบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทจะซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทภาพเขียน และลูกค้าที่มีรายได้มากกว่า 10000 บาท จะซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของที่ระลึก เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าและปัจจัยของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อโดยทำการเก็บข้อมูลจากลูกค้าศูนย์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของศูนย์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก และปัจจัยของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่จะต้องปรับปรุง คือ บรรจุภัณฑ์

Title Alternate Applying data mining techniques to analyze customer behavior of a One Tambon One Product (OTOP) retail store in Ubon Ratchathani for measuring satisfaction levels