การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

Titleการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsพิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number97145230529
Call NumberTH6551 พ784
Keywordsเครื่องทำน้ำร้อน, เครื่องปรับอากาศ
Abstract

งานวิจัยเพื่อทดสอบหาสมรรถนะการทำน้ำร้อนโดยไม่ทำให้ความเย็นลดลง และเพื่อปรับปรุงระบบดังกล่าวให้มีสมรรถนะดีขึ้น ความยาวของคอยล์ทำน้ำร้อนเป็นพารามิเตอร์ที่ได้ทำการศึกษา และได้นำเสนอความยาวของคอยล์ทำน้ำร้อนเป็นพารามิเตอร์ที่ได้ทำการศึกษา และได้นำเสนอความยาวของคอยล์ทำน้ำร้อนที่เหมาะสมสำหรับระบบที่ใช้เคื่องปรับอากาศขนาด 12000 Btu/hr คู่กับถังน้ำร้อนขนาดความจุ 100 ลิตร โดยมีการทำการทดลองกับความยาวคอลย์ทำน้ำร้อนที่ 0.9 เมตร 5 เมตร และ 10 เมตร พบว่าที่ขนาดความยาวคอยล์ทำน้ำร้อน 10 เมตร จะให้สมรรถนะในการทำน้ำร้อนดีที่สุดและไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ยังพบว่าขนาดความยาวของคอยล์ทำน้ำร้อน ที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้เกิดความดันตกในระบบที่แตกต่างจากระบบเดิมน้อยมาก จนถือได้ว่าความดันตกที่เกิดจากการเพิ่มความยาวของคอยล์ทำน้ำร้อนนั้น ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

Title Alternate Improvement of hot water heater performance using waste heat from small split-type air conditioner