การประเมินและพัฒนาคุณภาพลูกปลาก่อนการส่งออก : กรณีศึกษาในพื้นที่รอยต่อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

Titleการประเมินและพัฒนาคุณภาพลูกปลาก่อนการส่งออก : กรณีศึกษาในพื้นที่รอยต่อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsจักรพงศ์ นีละมนต์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9789745231733
Call NumberSH151 จ222
Keywordsคุณภาพลูกปลา, ปลา--การเพาะเลี้ยง, ปลา--การเพาะเลี้ยง--แง่เศรษฐกิจ, ปลาสวยงาม, ปลิงใส, สัตว์น้ำ--การเพาะเลี้ยง--แง่เศรษฐกิจ, เห็บระฆัง
Abstract

ศึกษาวิธีการส่งออก ประเมินและพัฒนาคุณภาพลูกปลาสวยงามก่อนการส่งออก (ปลาทองหัวสิงห์และปลาคาร์ฟ) กรณีศึกษาในพื้นที่รอยต่อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยพิจารณาจากชนิดและจำนวนของเชื้อโรคที่พบ ผลการศึกษาพบปลืงใส และเห็บระฆัง เป็นปรสิตภายนอกที่พบบ่อยในตัวอย่างลูกปลาที่ส่งออกในระยะที่ศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของปลาทองหัวสิงห์และปลาคาร์ฟเท่ากับ 0.7879 และ 0.657 ตามลำดับ

Title Alternate Assessment and development of the exported fish larvae : case study in Lao-Thai border at Sirindhorn district, Ubon Ratchathani