การประเมินการเป็นวัคซีนของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติดพยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ

Titleการประเมินการเป็นวัคซีนของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติดพยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2557
Authorsจิตติยวดี ศรีภา, เทวราช หล้าหา, บรรจบ ศรีภา
Institutionวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQX353 จ425 2557
Keywordsการติดเชื้อ--การป้องกันและควบคุม, พยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ, พยาธิใบไม้, พยาธิใบไม้ตับ--การป้องกันและควบคุม, ลิวซีนอะมิโนเปปติเดส, วัคซีน
Abstract

ลิวซีนอะมิโนเปปติเดสเป็นเอนไซม์ในกลุ่มเมทัลโลโปรติเอสที่พบในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ในพยาธิใบไม้ตับออร์พิสทอร์คิส วิเวอรินี มีการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ชนิดนี้ และพบว่าเอนไซม์ลิวซีนอะมิโนเปปติเดสมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นวัคซีน เพื่อลดการเจริญเติบโตและลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับในโฮสต์ จึงได้ทำการศึกษาการเป็นวัคซีนในหนูแฮมสเตอร์ซึ่งถูกกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีนลิวซีนอะมิโนเปปติเตสโดยผสมกับ alum adjuvant พยาธิใบไม้ตับที่ได้จากหนูแฮมสเตอร์ที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีนลิวซีนอะมิโนเปปติเดสร่วมกับ alum adjuvant มีอัตราการผลิตไข่สูงกว่าพยาธิใบไม้ตับที่ได้จากหนูแฮมสเตอร์ที่ถูกกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วย alum adjuvant อย่างเดียว และ alum adjuvant ร่วมกับ elution buffer (P<0.05) และเมื่อนับจำนวนพยาธิระยะตัวเต็มวัยที่พบในท่อน้ำดีในตับของแฮมสเตอร์ที่ถูกฉีดด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีนลิวซีนอะมิโนเปปติเดส พบว่า มีจำนวนพยาธิน้อยกว่าจำนวนพยาธิที่พบในกลุ่มควบคุม 20.77% (P<0.05) และเมื่อดูระดับแอนติบอดีต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีนลิวซีนอะมิโนเปปติเดส พบว่า ระดับแอนติบอดีสูงขึ้นและยังคงมีอยู่จนถึงสัปดาห์ที่ 9 นับจากวันที่ฉีดรีคอมบิแนนท์โปรตีนลิวซีนอะมิโนเปปติเดสเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของแฮมสเตอร์ แสดงให้เห็นว่ารีคอมบิแนนท์โปรตีนลิวซีนอะมิโนเปปติเดสมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนที่ดีในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์เพื่อป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตับ ออร์พิสทอร์คิส วิเวอรินี