การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsศรันย์ สุดใจ, สมศักดิ์ สันติวงศกร
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHM263 ศ164
Keywordsการประชาสัมพันธ์, การสื่อสาร, การเปิดรับสื่อ, ข้อมูลข่าวสาร, ภาพลักษณ์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Abstract

ผลการวิจัยดังนี้ 1.ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดรับสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อมวลชน สื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกิจกรรม ตามลำดับ โดยมีความสะดวกในการเปิดรับสื่อในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. เนื้อหาสาระที่ประชาชนนิยมเปิดรับโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและให้ความรู้ 2.ประชาชนเปิดรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในระดับน้อย และมีทัศนะต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับมาก ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ด้านสถาบัน และด้านหลักสูตรหรือบริการ 3.ประชาชนมีการเปิดรับสื่อ ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันตามคุณลักษณะทางประชากรต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนะของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5.แนวทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ควรพัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ และ 6.ใช้กลยุทธฺการสร้างข่าว และการสร้างเหตุการณ์ด้านกิจการนักศึกษา ในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เพิ่มมากขึ้น

Fulltext: