การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง

Titleการประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2559
Authorsสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ, ประสิทธิ์ นครราช, สราวุธ ประเสริฐศรี
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB291.H4 ส762ก 2560
Keywordsคุณภาพยางก้อน, ยาง--การผลิต, ยาง--คุณภาพ, ยางพารา--คุณภาพ, เทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงเส้น
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอระบบจำแนกความชื้นของยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิคสเปกโตสโคปี พิจารณาจากการตอบสอบชองชิ้นส่วนตัวอย่างของยางก้อนถ้วยด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 350-1000 nm จากสเปคตรัมที่ได้จากระบบทดสอบที่สร้างขึ้นประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสง อุปกรณ์แสงและส่วนประมวลผลภาพและผลค่าความชื้นที่ได้จากวิธีการวัดมาตรฐาน พบว่าสเปคตรัมของช่วงแสงที่ตามองเห็นมีความสัมพันธ์กับความชื้นของยางก้อนอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมในการเลือกลักษณะสำคัญของยางก่อนอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมในการเลือกลักษณะสำคัญพบว่า สามารถจำแนกระดับความชื้นของตัวอย่างยางก้อนได้เป็น 3 กลุ่ม ความถูกต้องในการจำแนก 91% และมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์เพิ่มเติมตามค่าความชื้น กลุ่มที่มีค่าความชื้นสูงพิจารณาที่ค่าความชันของสเปคตรัมช่วงความยาวคลื่น 750-850 nm มีค่าความคลาดเคลื่อนในการจำแนกเป็น 4.40 % และกลุ่มที่มีค่าความชื้นต่ำ ใช้ค่าความชันของสเปกตรัมในช่วงความยาวคลื่น 390-420 nm ร้อยละความคลาดเคลื่อนในการจำแนกเท่ากับ 11.7% การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของแสงเปลี่ยนไปตามค่าความชื้นของยางก้อนถ้วยและถ้ามีการพิจารณาแยกเป็นกลุ่มจะสามารถบอกค่าความชื้นได้แม่นยำขึ้น

Title Alternate Evaluation of rubber cup-lump quality using optical imaging technique