การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และผลกระทบจากน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ

Titleการประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และผลกระทบจากน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2558
Authorsวัชรพงษ์ แสงนิล
Institutionวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG70.215.T5 ว378ก 2558
Keywordsการจัดการลุ่มน้ำที่มีน้ำท่วมถึง, การใช้ที่ดิน--การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล--ศรีสะเกษ, ดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล, ที่ดิน--การสำรวจ, พื้นที่น้ำท่วมถึง, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--ศรีสะเกษ, ลุ่มน้ำมูล--การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
Abstract

การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟ เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และผลกระทบจากน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ รวบรวมภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ.2550, 2552 และภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 OLI พ.ศ.2557 ทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแบบกำกับดูแล (Supervised Classification) ด้วยวิธี Maximum Likelihood จำแนกพื้นที่เป็น 7 รูปแบบ วิเคราะห์คาดการณ์การใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษาด้วยแบบจำลองมาร์คอฟ (Markov Model) ในอนาคตอีก 5 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2562) ประเมินการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปี พ.ศ.2549-2556 จากนั้นทำการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ด้วยโปรแกรม ARCGIS 9.1 ได้พื้นที่น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ ย้อนหลัง 8 ปี ทำการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) กับแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2562 เพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากน้ำท่วมในแต่ละประเภทการใช้ที่ดิน ผลการศึกษาพบว่าในปี พ.ศ.2562 คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว 514.33 ตารางกิโลเมตร (45.29%) รองลงมา คือ พืชสวน 281.61 ตารางกิโลเมตร (24.80%) และพืชไร่ 116.30 ตารางกิโลเมตร (10.24%) ตามลำดับ การประเมินผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมจากการคาดการณ์ใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2562 พบว่า พื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบจำนวน 148.15 ตารางกิโลเมตร (41.53%) พืชสวน จำนวน 50.37 ตารางกิโลเมตร (14.12%) และพืชไร่ จำนวน 49.22 ตารางกิโลเมตร (13.80%) ดังนั้น การใช้เทคนิคของ Markov model และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจะช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและผลกระทบต่อภาวะน้ำท่วม แต่ควรจะต้องศึกษาปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ และภูมิอากาศเพิ่มเติม

Title Alternate Application of remote sensing and Markov model to predict land use change and effect of flooding in Moon basin, Sisaket province, Thailand