การปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพอุตสาหกรรมน้ำดื่มสำหรับชุมชน

Titleการปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพอุตสาหกรรมน้ำดื่มสำหรับชุมชน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsสุพัฒน์พงษ์ มัตราช, สุมนา สิริพัฒนากุล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD370 ส831
Keywordsการผลิตน้ำดื่ม, คุณภาพน้ำ, น้ำดื่ม--คุณภาพ, อุตสาหกรรมน้ำดื่ม
Abstract

โครงการวิจัยนี้ออกแบบเพื่อตรวจสอบประสิทะิภาพของกระบวนการผลิตน้ำดื่มและการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม แหล่งน้ำที่ใช้ในการทดสอบเป็นน้ำตัวอย่างจากชุมชนลับแล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สารกรองทั้งสี่ชนิดที่ใช้ในกระบวนกาารผลิตน้ำดื่มประกอบด้วยสารแมงกานีส ถ่านกัมมันต์ สารเรซิ่นประจุบวกและสารเรซิ่นประจุลบ การทดลองพบว่าสารแมงกานีสสามารถให้ค่าการกำจัดเหล็กและแมงกานีสต่ำอาจเนื่องมาจากผลของความเข้มข้นของเหล็กและแมงกานีสที่มีค่าค่อนข้างต่ำในน้ำตัวอย่าง ถ่านกัมมันต์ให้ดูดซับสารอินทรีย์ธรรมชาติได้ดีโดยค่าการกำจัดของคาร์บอนละลายประมาณ 74.2% ถึง 88.5% จากการเพิ่มปริมาณของถ่ายกัมมันต์จาก 0.5 กรัม ถึง 2.0 กรัม การทดสอบของสารเรซิ่น พบว่า ปริมาณสารเรซิ่นประจุบวกเพิ่มจาก 3 5 และ 10 กรัม สามารถกำจัดแคลเซียม แมกนีเซียมและความกระด้างของน้ำประมาณ 35.7%-43.2%, 10.45%-13.7% และ 25.1%-31.2% ตามลำดับ ส่วนสารเรซิ่นประจุบลให้การกำจัดซัลเฟตและไนเตรตค่อนข้างต่ำ ส่งผลทำให้ความเข้มข้นของสารนี้มีค่าเกินมาตรฐานน้ำดื่ม อย่างไรก็ตามสารเรซิ่นประจุลบสามารถกำจัดไนเตรดได้ดี เมื่อทำความสะอาดสารเรซิ่นด้วย 10% ของกรดไฮโดรคลอริกก่อนที่จะถูกใช้งาน ส่วนในกระบวนการผลิตน้ำดื่มสารเรซิ่นประจุลบควรทำความสะอาดและล้างย้อนกลับอย่างระมัดระวังด้วยการใช้กรดไฮโดรคลอริกเพื่อเพิ่มการกำจัดซัลเฟตและไนเตรตให้ดีขึ้น และให้คุณภาพน้ำดื่มที่สูง รวมท้ังให้ระยะเวลาของการดำเนินระบบที่นานขึ้น

Title Alternate Improving process and quality of drinking water industry