การประเมินผลการประกันคุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการประเมินผลการประกันคุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsยุพา กาฬเนตร
Institutionสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746093061
Call NumberLG395.T5 ย411
Keywordsประกันคุณภาพ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็น เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการให้บริการของฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ โดยสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์และสายสนับสนุน กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบุคลากรสำนักวิทยบริการ พบว่า ทุกกลุ่มเห็นด้วยกับการประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการ สำหรับการให้บริการฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ เป็นที่พอใจของผู้ให้บริการและผู้ปฏิบัติงาน

Title Alternate An evaluation of service quality assurance of instructional resources center, Ubon Ratchathanee University
Fulltext: