การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงไททาเนียผลึกนาโนด้วยอิเล็กโตรไลท์ของแข็ง

Titleการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงไททาเนียผลึกนาโนด้วยอิเล็กโตรไลท์ของแข็ง
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2553
Authorsอุดม ทิพราช, ศุภกร ภู่เกิด, สุพล สำราญ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK2960 อ785
Keywordsผนึกนาโน, พลังงานแสงอาทิตย์, เซลล์แสงอาทิตย์
Abstract

เราได้ประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงด้วยวิธีการใช้สารอิเล็กโตรไลต์ของแข็งหรือกึ่งของแข็งที่อยู่บนพื้นฐานของโพลิเมอร์เจลอิเล็กโตรไลต์ 3 ชนิด N-methyl-quinoline iodide, Oligomer polymer gel, และ alkali metal iodide ได้ถูกสังเคราะห์และถูกใช้แทนอิเล็กโตรไลต์ของเหลวที่ระเหยง่ายและไม่มีเสถียรภาพ ขั้วแอโหนดหรือขั้วทำงานทำจากแก้วตัวนำโปร่งแสง (TCO) เคลือบด้วยฟิล์มไททาเนียผลึกนาโน เฟสอนาเทส บริสุทธิ์ ที่ดูดกลืนสีย้อมมาตรฐาน N719 ขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรดแก้วตัวนำโปร่งแสง เคลือบด้วยฟิล์มอนุภาคนาโนของแพลตินัมโดยการใช้กรดโครโรพลาทินิค โพลีเมอร์เจลอิเล็กโตรไลต์แสดงกลไกการนำไฟฟ้าแบบกระโดดระหว่างโมเลกุล การทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนและเสถียรภาพ การทำงานได้ดำเนินการที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน และการทำงานระยะยาวของเซลล์แสงอาทิตย์ช่วงเวลา 63 วันตามลำดับ ประสิทธิภาพการผันพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็น 4.5%, 4.00% และ 2.08% ภายใต้แสงตกกระทบ 100 mW/ตารางเซนติเมตร สำหรับสารอิเล็กโตรไลต์ของแข็ง N-methyl-quinoline iodide, Oligimer polymer, และ alkali metal iodide polymer gel electrolyte ตามลำดับ เซลล์แสงอาทิตย์เสถียรภาพทางความร้อนและเสถียรภาพระยะยาวของเซลล์แสงอาทิตย์อิเล็กโตรไลต์ของแข็งหรือกึ่งของแข็งเหล่านี้มีเสถียรภาพทางความร้อนและเสถียรภาพระยะยาวมากเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์อิเล็กโตรไลต์ของเหลวง ในบรรดาวัสดุทั้งหลายที่เตรียมได้เหล่านี้ อิเล็กโตรไลต์ของแข็ง N-methyl-quinoline iodide เป็นวัสดุที่เหมาะกับเซลล์แสงอาทิตย์สีอาทิตย์สีย้อมไวแสง

Title Alternate Fabrication of dye-sensitized nanocrystalline Tio2 solar cells with solid-state electrolyte
Fulltext: