การประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า OTOP กับการนำระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า OTOP กับการนำระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsรุจิรา อาชวานันทกุล, พิมลพรรณ อุดมพันธ์
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF5548.32 ร661
Keywordsผู้ประกอบการ, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, สินค้าไทย, โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี การประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการพิจารณาจากปัจจุย 3 ประการ คือ ความรู้ของบุคลากร การมีฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่จำเป็น โดยภาพรวมแล้วผู้ประกอบการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ที่มีศักยภาพร้อยละ 14.5 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 80 มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ พบว่าระดับการศึกษาของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับศักยภาพโดยการมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพมากขึ้นตามลำดับ

Title Alternate Performance evaluation of OTOP enterpreneur in E-commerce utilization, case study : Ubonratchathani