การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์จากไททาเนียมออกไซด์โครงสร้างนาโน

Titleการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์จากไททาเนียมออกไซด์โครงสร้างนาโน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsอุดม ทิพราช, ศรีทองธรรม ภัยชิต, อิทธิวัฒน์ ไทยแท้
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK2960 อ785
Keywordsการผลิตไฮโดรเจน, ผลึกนาโน, พลังงานแสงอาทิตย์, เซลล์แสงอาทิตย์, โซลเจล, ไททาเนีย
Abstract

เราได้ประดิษฐ์อุปกรร์เคมีไฟฟ้าโดยการใช้ฟิล์มผลึกนาโนของไททาเนียที่โหลดด้วยแพลตินัมและโด๊ปด้วยเบอริเลี่ยมเป็นขั้วโฟโตแอโหนด เพื่อการผลิตไฮโดรเจนด้วยแสง ได้เตรียมฟิล์มนาโนของไททาเนียมโครงสร้างผลึกนาโนเฟสอนาเทสบนฐานรองแก้วและแผ่นโลหะไททาเนี่ยม โดยวิธีจุ่มเคลือบลงในโซลเจล โซลเจลทำมาจากสารตั้งต้นไททาเนี่ยมเตรตระไอโซโปรปรอกไซด์ ได้เปรียบเทียบการเตรียมโซลเจล สองวิธีใช้กรดไนตริก และใช้กรดไนตริกร่วมกับโปรพานอล ในขบวนการไฮโดรไลซิส ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบร้อนต่อขนาดของผลึกและการเปลี่ยนเฟส เราได้ศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของฟิล์มโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ใช้เทคนิคยูวีวิสเพื่อหาความกว้างของแถบช่องว่างพลังงาน ใช้เรากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้องเอเอฟเอ็ม ศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มและขนาดของผลึก ขนาดของผลึกอยู่ในพิสัยระหว่าง 5-50 นาโนเมตร ขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมโซลเจลและอุณหภูมิในการอบร้อน อุปกรณ์เคมีไฟฟ้าที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ฟิล์มผลึกนาโนของไททาเนียมที่โหลดด้วยแพลตินัมและโด๊ปด้วยเบอริเลี่ยมเป็นขั้วโฟโตแอโหนด โลหะแพลตินัมบริสุทธิ์เป็นเคาท์เตอร์อิเลกโทรด สารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอิเลกโทรไลท์ นาฟิออนเมนเบรนเป็นเยื่อให้โปรตอนส่งผ่านความหนาแน่นของกระแสที่เกิดจากแสงเกิดขึ้น 0.32 มิลลิแอมป์ต่อตารางเซนติเมตร โดยปราศจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าภายนอก เมื่อแสงตกกระทบ 75 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร และสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ 0.1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงต่อตารางเซนติเมตร จากข้อมูลนี้ทำให้ได้ ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานเคมีในรูปของก๊าซไฮโดรเจนของระบบที่ได้รับเป็นร้อยละ 0.52 และ 0.47 ในทางทฤษฎีและการทดลอง ตามลำดับ ผลที่ได้จากการศึกษาขั้นต้นนี้จะได้นำไปพัฒนาพลังงานจากการผลิตไฮโดรเจนด้วยแสง เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต

Title Alternate Fabrication of nanocrystalline TiO2 solar cells