การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ

Titleการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2552
Authorsระพีพันธ์ ปิตาคะโส, วิศิษย์ อาบสุวรรณ, สมชาติ บุญโท
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ1313 ร116
Keywordsเครื่องมือในการอุตสาหกรรม, เครื่องวัด
Abstract

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือวัดละเอียดที่สามารถวัดและทดสอบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเดิมเครื่องจากต่างประเทศเป็นแบบเสาคงที่ซึ่งสามารถวัดได้เพียงค่าความกลม ค่าความร่วมแกน และใช้ระบบการอ่านเป็นแบบ analog ส่วนเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมานี้เป็นแบบเสาเคลื่อนที่จึงสามารถวัดเพิ่มเติมได้จากเดิมคือ ค่าความตรง ค่าความขนาน ค่าความร่วมศูนย์ และค่าอัตราเรียวต่อระยะทาง นอกจากนั้นยังสามารถอ่านค่าด้วยระบบ digital โดยมีการพัฒนาระบบ mechatronics เพื่อช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากผลการทดลองพบว่าเครื่องที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นยำใกล้เคียงกับเครื่องเดิมแต่มีความสามารถในการวัดที่หลากหลายและง่ายในการใช้มากกว่าเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ

Fulltext: