Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS
ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคอีสาน

อาหารพื้นบ้านอีสาน

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนัหวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรวบรวมอาหารพื้นบ้านอีสานครอบ …

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559 ระหว่างว …

ภาพกิจกรรม

ภาพการสัมมนา เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ในว …