Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
ภาพกิจกรรม

ภาพการศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2560 คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นได้เดินทางไปศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ไ …

ภาพกิจกรรม

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการการบริการแหล่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น&qu …