Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโดย กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น&nbs …

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 ระห …

ภาพกิจกรรม

ภาพการศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2560 คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นได้เดินทางไปศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ไ …