คู่มือการปฏิบัติงาน

1. คู่มือปฏิบัติงาน "การลงรายการฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเตอร์เน็ต" โดยณัฐพร เดชชัย

2. คู่มือปฏิบัติงาน "การบริหารจัดการหน้าเว็บไซด์คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น" โดย สมพงษ์ เจริญศิริ

3. คู่มือปฏิบัติงาน "การนำเข้าฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น" โดย สมพงษ์ เจริญศิริ

4. คู่มือ การใช้งานฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทยโดย กฤติกา สุนทร