คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
กิ่งแก้ว สุระเสน.  2551.  วิธีการบริหารคลังที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Kingkaew_Surasen.pdf (87.92 MB)
ภาณุภัณฑ์ ภาระเวช.  2556.  วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างสำหรับแก้ปัญหา การจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Panupan_Par.pdf (12.34 MB)
พีระวัฒน์ โชคณัติ.  2557.  วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางไปในงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Peerawat_Chokanat.pdf (68.45 MB)
อนุรักษ์ สงัด.  2563.  วิธีการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Anurak_Sangud.pdf (2.51 MB)
สมศักดิ์ แก้วพลอย.  2559.  วิธีการหาคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งของตลาดกลางยางพารา. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Somsak_Kaewploy.pdf (45.72 MB)
นุชสรา เกรียงกรกฎ.  2550.  วิธีการเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Nuchsara_Kriengkorakot.pdf (138.4 MB)
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ.  2562.  วิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้ สำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 2 กรณีพิจารณาจำนวนประเภทของเครื่องจักรสำหรับแต่ละสถานีงาน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Ganokgarn_Jirasirilerd.pdf (55.65 MB)
ศุภชัย ชัยณรงค์.  2563.  วิธีการแปรผันกลยุทธ์ในการหาคำตอบใกล้เคียงแบบปรับค่าได้หลายวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ADC12 . ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Suppachai_Chainarong.pdf (2.93 MB)
ถนัดกิจ ศรีโชค.  2563.  วิธีพื้นผิวตอบสนองร่วมกับวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบดัดแปลงเพื่อหาค่าการใช้พลังงานที่ดีที่สุดในการเตรียมดินของรถแทรคเตอร์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Thanatkij_Srichok.pdf (4.97 MB)
ผจงจิต พิจิตบรรจง.  2560.  วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างแบบปรับปรุงสำหรับแก้ไขปัญหาการวางแผนการปลูกพืชแบบหลายลำดับขั้นในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Phajongjit_Pijitbanjong.pdf (2.16 MB)
ชำนาญ พูลสวัสดิ์.  2560.  วิธีหาคำตอบสำหรับการแก้ไขปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Chamnan_Poonsawat.pdf (2.03 MB)
นิรันดร์ สมมุติ.  2551.  วิธีฮิวริสติก GRASP สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ กรณีศึกษา : โรงงานน้ำดื่มธารทิพย์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Nirun_Sommut.pdf (10.82 MB)
ธารชุดา พันธ์นิกุล.  2551.  วิธีฮิวริสติกสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีทั้งการรับและการส่งในจุดเดียวกัน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พิพัฒชัย ชอบงาม.  2554.  วิธีฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีสินค้าหลายชนิด กรณีศึกษา : โรงงานน้ำดื่ม น้ำแข็ง ลานทอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Pipatchai_Cho.pdf (20.79 MB)
ก้องกุล กุลแก้ว.  2551.  ศธ.02-I1 : ระบบสารสนเทศงานทะเบียนสถานศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Kongkul_Kulkaew.pdf (55.43 MB)
พนิตนันท์ วีสเพ็ญ.  2553.  ศักยภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Panitnan_Wee.pdf (54.64 MB)
ติ๋ม มณีคำ.  2555.  ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการธุรกิจ : กรณีศึกษา กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแขวงบอลิคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Tim_Manykham.pdf (11.22 MB)
วุฒิพงษ์ ผลเพิ่ม.  2554.  ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา สี่พันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ.  2555.  ศักยภาพของสมุนไพรไทยและสารสกัดสมุนไพรในการใช้แทนยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae และ Aeromonas hydrophila ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.). ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)PDF icon Adethepchaikarn_Pac.pdf (20.44 MB)
ชุมพล กากแก้ว.  2550.  ศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกรณีศึกษาบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Chumpol_Kakkaew.pdf (144.4 MB)
สุคนธ์ เมืองโคตร.  2561.  ศึกษาการสึกหรอของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 4 จังหวะ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเมื่อใช้ก๊าชชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Sukhon_Muangkhot.pdf (26.85 MB)
อัญชนา แข่งขัน.  2558.  ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และการทำงานกลุ่มโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Anchana_Kangkan.pdf (6.3 MB)
เชวงศักดิ์ แก้วเนตร.  2560.  ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและมลพิษของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรงเมื่อใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Chawengsak_Kaewnet.pdf (5.79 MB)
อุไร คงเมือง.  2550.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์และค่า pH ของสารละลายโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Urai_Kongmuang.pdf (57.1 MB)
บัวแก้ว วงอำนาจ.  2557.  สถานการณ์การเลี้ยงปลานิลในกระชังและปรสิตภายนอกบริเวณแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Bouakeo_Vongamnath.pdf (6 MB)

Pages