ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษากรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษากรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsวิระศักดิ์ ดาราสุข
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ว849ร 2556
Keywordsการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ--การจัดการ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การสืบค้น การรับส่งข้อมูลเอกสาร และช่วยลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรด้านการสื่อสาร ระบบถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษาพีเอชพีและฐานข้อมูลมายเอชคิวแอล โดยพัฒนาเป็นแบบเว็บแอพลิเคชั่น แสดงผลด้วยภาษาลาวผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ภายในระบบประกอบด้วยการจัดการข้อมูลเอกสาร การกำหนดสิทธิ์ ผู้ใช้งาน การบันทึกข้อมูลรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน และการสร้างรายงาน ผลการทดสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอยถามจากผู้ใช้งานจำนวน 10 คน พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.11 จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปได้

Title Alternate Electronic document management information system : a case study of information department prime minister of Lao people's democratic republic