ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsชุมพล บุตรนนท์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG ช627ร
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ, เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ, เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวได้ใช้ฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลใช้โปรแกรม PHP เป็นซอฟต์แวร์ในการพัฒนาและใช้โปรแกรม Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ระบบนี้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ส่วนของศูนย์บริการอื่น และส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถค้นหาข้อมูลการแก้ไขปัญหาเครื่องเบื้องต้น ดูแผนที่ตั้งตู้ ATM การบันทึกข้อมูลการบริการ ข้อมูลอะไหล่ของตู้ ATM ข้อมูลเครื่อง รวมไปถึงการสรุปรายงานการบริการต่าง ๆ และการเปรียบเทียบข้อมูลในรูปของกราฟ ซึ่งเป็นสารสนเทศเพื่อการจัดองค์ความรู้ของงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
หลังจากพัฒนาระบบแล้ว ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติผ่านเครือข่ายไปใช้งานจริง พบว่า การบันทึก การรายงานข้อมูล และการค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Title Alternate Online database management software for automatic teller machines
Fulltext: