ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsอัครนันท์ นนทา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberBQ อ474ร
Keywordsทะเบียนประวัติพระสงฆ์, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--สงฆ์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์โดยการนำเข้าข้อมูลเข้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด คณะสงฆ์ และผู้ใช้งานทั่วไป การศึกษาในครั้งนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate An information system for the management of buddhist monastic personnel records