ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักประกันเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักประกันเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsวัชราวุธ พรวาปี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ว385
Keywordsธนาคารและการธนาคาร--การบริหาร, ธนาคารและการธนาคาร--ฐานข้อมูล, หลักประกัน
Abstract

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีลูกค้าจำนวนมากที่กู้เงินโดยใช้หลักทรัพย์จำนองค้ำประกับหนี้เงินกู้ ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบหลักประกัน และประเมินวงเงินจำนองเพื่อใช้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ต่อธนาคาร ในขณะที่มูลค่าของหลักประกันจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา และภาวะเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีการทบทวนมูลค่าและราคาของหลักประกันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันเงินกู้ที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการบริหารงาน การวางแผน การติดตามการดำเนินงาน และการรายงานผล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการดำเนินการเดิมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบติดตามผลการดำเนินงาน และระบบการรายงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบดำเนินการโดยศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูลระบบงานเดิมจากนั้นทำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ทำการเขียนโปรแกรมตามระบบที่ออกแบบไว้ โดยใช้ Microsoft Access 2003 บนระบบปฏิบัติการ Window XP และใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access 2003 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ผลการประเมินโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.53 ซึ่งแสดงว่าระบบที่ผู้วิจัยทำการพัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

Title Alternate Information system for loan guarantee management of Bank for agriculture and agricultural cooperatives (BAAC)