ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsสุชาติ สุภาพิมพ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส761ร
Keywordsclient/server, นักเรียน--การประมวลผลข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบผู้เชี่ยวชาญ
Abstract

นักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ และขนาดพิเศษ มีปัญหาในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย ของสถานศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งจะทำให้เป็นผลเสียต่อชาติในอนาคต เพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตรงตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งโรงเรียน ครอบครัว ผู้ปกครองและองค์กร ซึ่งทุกฝ่ายต้องเข้ามีส่วนร่วมช่วยกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความประหยัดสะดวก และปลอดภัยในการใช้งาน และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา โดยพัฒนาระบบจากภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL บนเทคโนโลยี Client/Server ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อสร้างสารสนเทศช่วยให้ผู้ปกครอง ครู สามารถกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ง่ายขึ้น จากรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการของระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย ฐานความรู้ เครื่องอนุมาน ส่วนดึงความรู้ ส่วนอธิบาย และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยใช้เงื่อนไข ถ้า..แล้ว ในการเข้าถึงความรู้

Title Alternate Information system for helping students in basic education school
Fulltext: