ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิก

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsสุวิชา เดชผล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส879ร 2555
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--เมตะบอลิก, ระบบสารสนเทศ, โรคกลุ่มเมตาบอลิก, โรคเกิดจากเมตะบอลิก
Abstract

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย ภาวะน้ำหนักเกินหรือความอ้วน เป็นจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายตามมาเรียก ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซึ่งปัจจุบันพบว่า ภาวะนี้เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงตามมาอีกหลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน หรือ แตก โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตของคนไทยไปจำนวนมากในแต่ละปี
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บและประมวลข้อมูลการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิก โดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถนำระบบฯ ไปใช้ในการวิเคราะห์ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่มเมตาบอลิกในส่วนของประชาชนสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
ผลจากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน โดยใช้วิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้ใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 ซึ่งแสดงว่าระบบที่ผู้วิจัยทำการพัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate Information system for screening metabolic diseases