ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้พ๊อกเก็ตพีซีและกล้องเว็บแคม

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้พ๊อกเก็ตพีซีและกล้องเว็บแคม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsสมจิตต์ อุระงาม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส236บ
Keywordsกล้องเว็บแคม, นักศึกษา--พฤติกรรม, พ็อคเก็ตพีซี, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้พ็อคเก็ตพีซีและกล้องเว็บแคม และจัดการข้อความให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้าน การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และค้นหาข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การพัฒนาระบบครั้งนี้ใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้พีเอชพี (Professional Home Page: PHP) ในการพัฒนาระบบ ใช้อาปาเช่ (Apache) เป็นเว็บเซอร์ฟเวอร์ในการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและกล้องเว็บแคมติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษา
ผลจากการค้นคว้าอิสระนี้ ได้ทดสอบการใช้งานระบบจากข้อมูลตัวอย่าง ผลจากการทดสอบการใช้งาน สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลผู้ปกครอง ครูผู้สอนสามารถบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษา โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้กล้องเว็บแคมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถสรุปผลในรูปแบบกราฟ เสนอต่อผู้บริหารในการติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียนและออกก่อนจบการศึกษา ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบงาน สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

Title Alternate The information system to track the student attendance by using pocket PC and webcam
Fulltext: