ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด สาขาอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด สาขาอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsวรางคณา ปราชญ์ศิลป์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG ว298ร
Keywordsบริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด สาขาอุบลราชธานี, ประกันชีวิต, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ประกันชีวิต
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด สาขาอุบลราชธานี โดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศได้ทำการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows XP ใช้ภาษา PHP และ MySQL เป็นเครื่องมือในการสร้างพัฒนาเว็บเพจและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานจำนวน 21คน ใช้วิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 จากคะแนนเต็ม 5.0 ซึ่งแสดงว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system for insurance customer database management: a case study of ING Life Insurance Co.Ltd., Ubon Ratchathani Branch
Fulltext: