คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Somsak_Kaewploy.pdf (45.72 MB)
PDF icon Anurak_Sangud.pdf (2.51 MB)
PDF icon Peerawat_Chokanat.pdf (68.45 MB)
PDF icon Panupan_Par.pdf (12.34 MB)
PDF icon Kingkaew_Surasen.pdf (87.92 MB)
PDF icon Aniruth_Sueb.pdf (17.71 MB)
PDF icon Bubpha_Samard.pdf (9.9 MB)
PDF icon Manivone_Phengsom.pdf (84.85 MB)
PDF icon Wanitcha_Nopas.pdf (1.84 MB)
บุญทิวา พ่วงกลัด. (2554). วาทกรรม "บุญนิยม" : กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Boonthiwa_Pau.pdf (31.78 MB)
ฐิติมา โกศัลวิตร. (2549). วัยรุ่นหญิงไทยกับบุหรี่และการสูบบุหรี่ในผู้หญิง. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thitima_Kos.pdf (6.76 MB)
PDF icon Bongkot_Koonphol.pdf (117.33 MB)
PDF icon Danupat_Dunagmalai.pdf (2.16 MB)
PDF icon Napon_Butrach.pdf (2.43 MB)
PDF icon Jerapong_Pan.pdf (2.66 MB)
PDF icon Athaya_Art.pdf (20.04 MB)
PDF icon Piroonporn_Triraksa.pdf (19.97 MB)
PDF icon Charnarong_Ngoeiwichit.pdf (826.04 KB)
PDF icon Patchrapon_Boonsin.pdf (3.2 MB)
จารวี วรรณชาติ. (2562). ฤทธิ์ของสารสกัดหมาก มะขาม และคาวตอง ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Charawi_Wannachat.pdf (19.04 MB)
PDF icon Supattra_Pitukpornpunlop.pdf (1.41 MB)
PDF icon Pornpatsorn_Issaranggul.pdf (3.86 MB)
PDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
PDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
PDF icon Paitoon_Vashirawongpinyo.pdf (6.41 MB)

Pages