ลักษณะการใช้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ KTB On The Move กรณีศึกษาของธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตอุบลราชธานีและสำนักงานเขตมุกดาหาร

Titleลักษณะการใช้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ KTB On The Move กรณีศึกษาของธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตอุบลราชธานีและสำนักงานเขตมุกดาหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsพิรุณพร ตริรักษา
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG พ734 2556
Keywordsการบริการลูกค้า, ความพอใจของผู้ใช้บริการ, ธนาคารกรุงไทย -- บริการลูกค้า, พฤติกรรมการใช้บริการ
Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ มีวัตถุประวงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทั่วไปด้านประชากรของผู้ใช้บริการรถ KTB On The More 2) วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการรถ KTB On The Move และ 3) วิเคราะห์การเลือกใช้บริการรถ KTB On The Move ตามปัจจัยคุณภาพบริการปัจจัยกำหนดอุปสงค์และการประชาสัมพันธ์ใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คนโดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่า t-teat และการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการด้านเอทีเอ็มมากที่สุด ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ 12.00-15.00 น. โดยสาเหตุที่เลือกใช้บริการเพราะความสะดวกสบายของบริการและเป็นลูกค้ากรุงไทยมาระยะ 4-6 ปีแล้ว มาใช่บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปกาห์และใช้เวลาในการทำธุรกรรมไม่เกิน 5 นาทีและมีพฤติกรรมกลับมาใช่บริการซ้ำอีก
ด้านปัจจัยการเลือกใช้บริการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการของพนักงานมากที่สุด ด้านปัจจัยกำหนดอุปสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญในเรื่องความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการใช้บริการมากที่สุด และด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยให้ความสำคัญในเรื่องการประชาสัมพันธ์มีสัญลักษณ์ให้บริการได้อย่างชัดเจน

Title Alternate Utilization patterns and factors affecting the utilization behavior on KTB On The Move a case study of Krungthai Bank's Ubon Ratchathani and Mukdahan Regional Offices