ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดำต่อโรคอัลไซเมอร์

Titleฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดำต่อโรคอัลไซเมอร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsพัชราภรณ์ บุญศิลป์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRS พ518 2562
Keywordsจิ้งหรีด -- ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา, จิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดำ, ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา, โรคอัลไซเมอร์, โรคอัลไซเมอร์ -- การรักษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงแนวโน้มในการรักษาโรคอัลไซร์เมอร์ของสารสกัดจากจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ 3 กลุ่ม ได้แก่ สารสกัดจิ้งหรีดด้วยเอทานอล สารสกัดจิ้งหรีดด้วยน้ำ และสารสกัดจิ้งหรีดด้วย phosphate buffer saline ต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ โดยทำการศึกษาทั้งในหลอดทดลอง (in vitro) และในเซลล์เพาะเลี้ยง (cell culture) ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำทั้ง 3 กลุ่ม มีฤทธิ์ดีในการกำจัดอนุมูลอิสระ ABTS+•และ DPPH• สารสกัดจากจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำทั้ง 3 กลุ่ม ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอซีติลโคลีนเอสเทอเรส เมื่อทดสอบด้วยวิธี Ellman’s method รวมทั้งมีฤทธิ์ดีในการต้านการเกาะกลุ่มของโปรตีนเบต้าอะมัยลอยด์เมื่อทดสอบโดยวิธี thioflavin T assay โดยสารสกัดจิ้งหรีดที่ความเข้มข้น 1 และ 10มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเกาะกลุ่มกันของเบต้าอะมัยลอยด์ได้ในช่วงร้อยละ 31.11-58.08 และ 30.58-60.10 ตามลำดับ สารสกัดจากจิ้งหรีดที่สกัดด้วยน้ำมีฤทธิ์ดีที่สุดโดย มีเปอร์เซ็นต์การยังยั้งดีที่สุดที่ 50.03 และ 60.10 ที่ความเข้มข้น 1 และ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลำดับ สำหรับการศึกษาฤทธิ์ป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทในเซลล์เพาะเลี้ยง พบว่าสารสกัดจากจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำทั้ง 3 กลุ่ม มีฤทธิ์ป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากการถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเบต้าอะมัยลอยด์และผลการศึกษาจาก Western blotting assay ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากจิ้งหรีดมีฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยผ่านการกระตุ้นการแสดงออกของ anti-apoptotic protein ได้แก่ Bcl-xl Mcl-1และ survivin ส่งผลต่อการป้องกันการตัดของ caspase-9 และ caspase-3 นอกจากนั้นยังช่วยยับยั้งการเติมฟอสเฟตให้กับ apoptosis protein ได้แก่ JNK Akt และ p38 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ผ่านหลายกลไก ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มกันของเบต้าอะมัยลอยด์และฤทธิ์ป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากภาวะเครียดออกซิเดชันและเบต้าอะมัยลอยด์ดังนั้นสารสกัดจากจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคอัลไซเมอร์

Title Alternate Pharmacological activity of Geyllus bimaculatus extracts on Alzheimer's disease