คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุดใจ ไชยอุดม.  2556.  ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บของวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Southchay_Sayoudom.pdf (57.57 MB)
กิติพันธ์ บุญอินทร์.  2551.  ระบบระบายความร้อนของเครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของวัสดุแบบบริดจ์แมนโดยใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ PDF icon Kitipun_Boonin.pdf (46.26 MB)
เกรียงศักดิ์ ทินวงศ์.  2556.  ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลผู้สูงอายุสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Kriangsak_Tinnawong.pdf (60.44 MB)
วิลาสินี กากแก้ว.  2549.  ระบบประเมินภาระงานบุคลากรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Vilasinee_Kak.pdf (9.11 MB)
ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์.  2552.  ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ., กพร. และสมศ. : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนสิทธิ์ สนั่นเมือง.  2563.  ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Thanasith_Sananmuang.pdf (5.46 MB)
อธิพงศ์ สุริยา.  2549.  ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์.
ชัยภัทร โกศัลวิตร.  2551.  ระบบบูรณาการรายการภาคนิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chaiyapat_Kosulvit.pdf (13.78 MB)
วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ.  2555.  ระบบบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ของอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Witchupong_Limpiteeprakarn.pdf (825.01 KB)
ดอน วิภา.  2559.  ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตด้วยข้อมูลผู้ใช้งาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Don_Wipha.pdf (5.59 MB)
อารีรัตน์ ธานี.  2548.  ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Areerat_Tha.pdf (47.49 MB)
สมปอง เวฬุวนาธร.  2548.  ระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Sompong_Way.pdf (63 MB)
กัณหา อุทธิเสน.  2549.  ระบบบริการสารสนเทศงานบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Kunha_Utt.pdf (7.4 MB)
วิโรจน์ ธิมา.  2548.  ระบบบริการคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Wirot_Thi.pdf (40.41 MB)
ไชยงค์ ยาตรา.  2557.  ระบบทะเบียนเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Chaiyong_Yatra.pdf (12.05 MB)
เริงศักดิ์ สายรัตน์.  2561.  ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Rerngsak_Sayrat.pdf (4.04 MB)
ยอดรัก สายสิญจน์.  2549.  ระบบตรวจสอบผลการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Yodrak_Sai.pdf (8.2 MB)
วิทยา บุญสุข.  2549.  ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบตัวเลือกผ่านระบบเครือข่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Witthaya_Boo.pdf (4.69 MB)
นินาท พลเดช.  2551.  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ธัญญารักษ์ เชาว์ศรีกุล.  2550.  ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Thanyaruk_Chouwsrikul.pdf (61.94 MB)
วราพร แพงจักร.  2549.  ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Waraporn_Pan.pdf (4.02 MB)
สุพจน์ สุดสี.  2548.  ระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Supot_Sud.pdf (4.29 MB)
วิกานดา เกษตรเอี่ยม.  2549.  ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและการจัดการผ่านระบบเครือข่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Vikanda_Kas.pdf (3.48 MB)
อภิวัติ แก้วส่อง.  2552.  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อหนุนการทำงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ภาคอีสาน). วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัลลภา รัตนพิทักษ์สุข.  2552.  ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนกับหลักทรัพย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Pallapa_Ratanapitaksook.pdf (83.56 MB)

Pages