คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Maneerat_Tuisamran.pdf (23.09 MB)
PDF icon Preecha_Kriengkorakot.pdf (129.54 MB)
PDF icon Maliwan_Amata2555.pdf (10.36 MB)
PDF icon Phonekham_Han.pdf (29.21 MB)
อานนท์ วิเศษรุ่งเรือง. (2561). ระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Arnon_Wisetrungcharoen.pdf (8.43 MB)
ขวัญชัย ชุณห์กุล. (2551). ระบบร้านขายรถจักรยานยนต์มือสอง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kwanchai_Chunkun.pdf (62.44 MB)
เนาวรัตน์ สุขินทร์. (2551). ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nawvarat_Sukhin.pdf (99.62 MB)
PDF icon Southchay_Sayoudom.pdf (57.57 MB)
PDF icon Kitipun_Boonin.pdf (46.26 MB)
PDF icon Kriangsak_Tinnawong.pdf (60.44 MB)
พนากานต์, ปิยะนันท์. (2548). ระบบพยากรณ์ดัชนีหุ้นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลแบบซอฟต์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Piyanan_Pan.pdf (35.09 MB)
PDF icon Vilasinee_Kak.pdf (9.11 MB)
PDF icon Chitchai_Lerssiriwat.pdf (27.26 MB)
PDF icon Thanasith_Sananmuang.pdf (5.46 MB)
อธิพงศ์ สุริยา. (2549). ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Atipong_Sur.pdf (61.11 MB)
PDF icon Chaiyapat_Kosulvit.pdf (13.78 MB)
วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ. (2555). ระบบบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ของอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Witchupong_Limpiteeprakarn.pdf (825.01 KB)
ดอน วิภา. (2559). ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตด้วยข้อมูลผู้ใช้งาน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Don_Wipha.pdf (5.59 MB)
อารีรัตน์ ธานี. (2548). ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Areerat_Tha.pdf (47.49 MB)
สมปอง เวฬุวนาธร. (2548). ระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sompong_Way.pdf (63 MB)
กัณหา อุทธิเสน. (2549). ระบบบริการสารสนเทศงานบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kunha_Utt.pdf (7.4 MB)
วิโรจน์ ธิมา. (2548). ระบบบริการคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wirot_Thi.pdf (40.41 MB)
PDF icon Chaiyong_Yatra.pdf (12.05 MB)
เริงศักดิ์ สายรัตน์. (2561). ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Rerngsak_Sayrat.pdf (4.04 MB)
PDF icon Yodrak_Sai.pdf (8.2 MB)

Pages