คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
อุทิศ หิมะคุณ, เกรียงศักดิ์ ขุนไชย, มารีนา นุ้ยหมีม, ไพรัตน์ แก้วสาร, วัลยา วิริยเสนกุล.  2537.  การสำรวจคุณภาพน้ำใต้ดินในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Uthit_Himakun.pdf (1.35 MB)
อุบล ชินวัง, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, พิทักษ์ สิงห์ทองลา.  2545.  การสำรวจด้านการผลิตและวิธีปฏิบัติในระยะหลังเก็บเกี่ยวของข่าอ่อนในตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. Ubon_Chinwang.pdf (6.5 MB)
สว่างจิต ศรีระษา, วิชชุดา แสงสีตา.  2536.  การสำรวจสภาพความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2535. Sawangjit_Srirasa.pdf (2.58 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย.  2540.  การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา. Bangorn_Sripanichkulchai.pdf (5.35 MB)
สุรีพร เกตุงาม, อุไรวรรณ คชสถิตย์, จันทนี อุริยพงศ์สรรค์, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์.  2553.  การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์เมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี. Sureeporn_Ketngam.pdf (45.11 MB)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, จิตกร ผลโยญ.  2543.  การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค. Rewat_Laopiboon_2543.pdf (2.39 MB)
วิริยา พรมกอง.  2551.  การหาสมการทำนายค่าความชื้นสมดุลของพริกหัวเรือย่น.
วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี.  2552.  การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.
คำล่า มุสิกา.  2552.  การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี. Khamlha_Musika.pdf (36.27 MB)
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์.  2553.  การอบแห้งปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน.
ศักดิ์ชาย สิกขา, เสกสันต์ ศรีสันต์.  2554.  การออกแบบและการพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม. Sakchai_Sikka2552.pdf (56.83 MB)
เสนอ ชัยรัมย์, ฐานิต ตันวรรณรักษ์, สมจินตนา คำเพราะ.  2552.  การออกแบบและพัฒนาปฏิบัติการเคมีทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน. Sanoe_Chairam.pdf (14.99 MB)
รุจิรา วงษ์สามารถ, อุดมรัตน์ ดีเอง.  2552.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์วิสาหกิจชุมนผ้าขิดบ้านคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ. Rujira_Won2552.pdf (8.46 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. Siriwat_Radaboot.pdf (1.14 MB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์.  2560.  การออกแบบโครงสร้างและพัฒนาคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำโอลิโกไธโอฟีน และสารอนุพันธ์ชนิดใหม่สำหรับพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ทรานซีสเตอร์สนามไฟฟ้าสารอินทรีย์. Siriporn_Jungsuttiwong2559.pdf (21.11 MB)
บุบผา ใจเที่ยง, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2539.  การเก็บรวบรวมสายพันธุ์และขยายพันธุ์แตงกวาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์. Boobpha_Jaitieng.pdf (439.19 KB)
ยุวดี จิตต์โกศล.  2559.  การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอาเซียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี. Yuwadee_Jitkosol.pdf (97.74 MB)
ศุภกร ภู่เกิด.  2549.  การเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกจากเถ้าแกลบ. Supakorn_Pukird.pdf (1.21 MB)
จินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา, ภารดร พลเยี่ยม.  2541.  การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซ็นซ์ โดสิมิเตอร์ ชนิด LiFแบบผลึกเดี่ยว. Jintana_Laopiboon_2541.pdf (2.66 MB)
สายสมร ลำลอง.  2553.  การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร. Saisamorn_Lamlong.pdf (16.18 MB)
สายันต์ แสงสุวรรณ.  2556.  การเตรียมและศึกษาสมบัติแผ่นเส้นใยโครงร่างขนาดนาโนจากสารละลายไหมด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีววิทยาทางการแพทย์. Sayan_Sae2553.pdf (10.35 MB)
ปราณี นุ้ยหนู, นิภาวรรณ พองพรหม.  2556.  การเตรียมและสมบัติของแบบพิมพ์สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติจากน้ำยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์โดยใช้นาโนซิลิกาเป็นสารตัวเติม. Pranee_Nuy2555.pdf (12.15 MB)
ชัยวุฒิ วัดจัง.  2556.  การเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังสำหรับปลูกพืช. chaiwute_Wadjung.pdf (21.33 MB)
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.  2552.  การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับ-กำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อการเก็บกวาดคราบน้ำมัน. Prasongsom_Pun2551.pdf (5.73 MB)
เรืองยศ พิลาจันทร์.  2556.  การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะของโคพื้นเมืองพันธุ์แท้และลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง เมื่อได้รับอาหารรูปแบบต่าง ๆ. Ruangyot_Pil2555.pdf (4.53 MB)

Pages