คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
ศุภกร ภู่เกิด, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, อุดม ทิพราช, & สุพล สำราญ. (2550). การสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Suppakorn_Phukerd.pdf (31.35 MB)
PDF icon Kampanart_Cha2551.pdf (2.65 MB)
PDF icon Supakorn_Pukird.pdf (113.81 MB)
PDF icon Sayan_Saengsuwan.pdf (22.16 MB)
PDF icon Pimolpan_Udompan.pdf (3.04 MB)
PDF icon Uthit_Himakun.pdf (1.35 MB)
PDF icon Ubon_Chinwang.pdf (6.5 MB)
PDF icon Sawangjit_Srirasa.pdf (2.58 MB)
PDF icon Bangorn_Sripanichkulchai.pdf (5.35 MB)
PDF icon Sureeporn_Ketngam.pdf (45.11 MB)
PDF icon Rewat_Laopiboon_2543.pdf (2.39 MB)
วิริยา พรมกอง. (2551). การหาสมการทำนายค่าความชื้นสมดุลของพริกหัวเรือย่น. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วัชรพงษ์ แสงนิล, & จารุวรรณ์ วงบุตดี. (2552). การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Watcharapong_San.pdf (7.33 MB)
PDF icon Khamlha_Musika.pdf (36.27 MB)
ศักดิ์ชาย สิกขา, & เสกสันต์ ศรีสันต์. (2554). การออกแบบและการพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม. อุบลราชธานี: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sakchai_Sikka2552.pdf (56.83 MB)
PDF icon Sanoe_Chairam.pdf (14.99 MB)
PDF icon Rujira_Won2552.pdf (8.46 MB)
PDF icon Siriwat_Radaboot.pdf (1.14 MB)
PDF icon Siriporn_Jungsuttiwong2559.pdf (21.11 MB)
PDF icon Boobpha_Jaitieng.pdf (439.19 KB)
PDF icon Yuwadee_Jitkosol.pdf (97.74 MB)
ศุภกร ภู่เกิด. (2549). การเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกจากเถ้าแกลบ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Supakorn_Pukird.pdf (1.21 MB)
PDF icon Jintana_Laopiboon_2541.pdf (2.66 MB)
สายสมร ลำลอง. (2553). การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Saisamorn_Lamlong.pdf (16.18 MB)

Pages