การสังเคราะห์และลักษณะบ่งชี้ของตัวตรวจจับแกสคอปเปอร์ออกไซด์และทินไดออกไซด์โครงสร้างนาโน

Titleการสังเคราะห์และลักษณะบ่งชี้ของตัวตรวจจับแกสคอปเปอร์ออกไซด์และทินไดออกไซด์โครงสร้างนาโน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsศุภกร ภู่เกิด, อุดม ทิพราช, สุระ วุฒิพรหม, สุพล สำราญ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD181.S7 ศ675ร 2555
Keywordsการตรวจจับก๊าซทินไดออกไซด์, ตรวจจับก๊าซคอปเปอร์ออกไซด์, ทินไดออกไซด์, ทินไดออกไซด์++คุณสมบัติทางเคมี, ทินไดออกไซด์--คุณสมบัติทางกายภาพ, แกสคอปเปอร์ออกไซด์, แกสคอปเปอร์ออกไซด์--คุณสมบัติทางกายภาพ, แกสคอปเปอร์ออกไซด์--คุณสมบัติทางเคมี
Abstract

ในงานวิจัยนี้ เราได้ทำการสังเคราะห์และศึกษาลักษณะบ่งชี้ของตัวตรวจจับแกสคอปเปอร์ออกไซด์และทินไดออกไซด์โครงสร้างนาโนโดยกระบวนการทางความร้อยและทางเคมี โดยใช้สารประกอบ CuC2O4 ผสมผงดีบุก (Sn) ผลทินออกไซด์ (SnO) เจือผสมด้วยเกลือแกง เติมน้ำกลั่นผสม NH3.H2O มีค่า pH ประมาณ 8-9 กรองและล้างด้วยน้ำกลั่นและเมทานอล อบให้แห้งแล้วนำไปเผาสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ เวลาและบรรยากาศต่าง ๆ ปล่อยให้เย็นตัวลงตามธรรมชาติจนถึงอุณหภูมิห้อง นำผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ไปศึกษาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ SEB, XRD, EDX, XRF และศึกษาผลของการตอบสนองต่อแก๊ส จากผลการทดลองพบว่า เราสามารถสังเคราะห์โครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ ทินไดออกไซด์ และวัสดุผสมโครงสร้างนาโนของทินไดออกไซด์และคอปเปอร์ออกไซด์ โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์มีลักษณะคล้าย nanowires, nanorods, nanofibers, nanoparticles และการรวมกลุ่มกระจุกของโครงสร้างนาโน โครงสร้างนาโนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้มีการตอบสนองต่อแกสเอททานอล เมทานอล คาร์บอนไดออกไซด์ และแกสผสม สำหรับการตอบสนองต่อแกสเดี่ยวจะมีปฏิกิริยาที่ไวกว่าแกสผสม

Title Alternate Synthesis and characterization of gas sensor layers CuO and SnO2 Nanostructure