การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2552
Authorsวัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี
Institutionวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC154.95 ว378
Keywordsอุบลราชธานี, เลปโตสไปโรซิส
Abstract

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับหาแหล่งกำเนิดเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรสีส โดยใช้ขบวนการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ ซึ่งกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 7 ปัจจัย ได้แก่ 1)ปริมาณน้ำฝน 2)จำนวนวันที่ฝนตกต่อปี 3)ความหนาแน่นของเส้นทางน้ำ 4)ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำ 5)ความลาดชันต่ำ 6)การระบายน้ำของพื้นดินและ 7)แผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการให้คะแนนและค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัย ทำการซ้อนทับข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น Spatial Analyst ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรสิสมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่ 5,385.52 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมพื้นที่ 3,985.67 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เสี่ยงปานกลางครอบคลุมพื้นที่ 4,239.96 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่เสี่ยงน้อยครอบคลุมพื้นที่ 1,722.53 ตารางกิโลเมตร การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงสามารถทำนายการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหา ป้องกัน และควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรสิสได้

Title Alternate Identify the risk area of Leptospirosis outbreak in Ubonratchathani province