การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร

Titleการเตรียมและทดสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2553
Authorsสายสมร ลำลอง
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD32 bส663
Keywordsวัสดุทางการเกษตร, เซลลูโลส, เซลลูโลสเบนโซเอต
Abstract

ในการวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมเซลลูโลสและเซลลูโลสเบนโซเอตจากกาบกล้วย ซึ่งเซลลูโลสเบนโซเอตเตรียมได้จากปฏิกิริยา homogeneous acylation สำหรับการเตรียมสารละลายเซลลูโลสทำได้โดยนำเซลลูโลสมาละลายใน lithium chloride/N,N-dimethylacetamode (LiCl/DMAc) หลังจากนั้นนำสารละลายเซลลูโลสมาทำปฏิกิริยา acylation กับ benzoyl chloride ภายใต้การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ การวิจัยนี้ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมสารละลายเซลลูโลสและการเตรียมเซลลูโลสเบนโซเอต เช่น ประมาณ Benzoyl chloride กำลังและเวลาในการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ จากการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมสารละลายเซลลูโลสภายใต้การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ คือ 200 วัตต์ เป็นเวลา 4 นาที สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทำปฏิกิริยา acylation ของเซลลูโลส คือ ปริมาณ benzoyl chloride 2 มิลลิลิตร กำลังไฟฟ้าในการให้ความร้อนจากไมโครเวฟ 100 วัตต์ และเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา 1 นาที เซลลูโลสเบนโซเอตที่เตรียมได้ละลายได้ดีใน N,N-dimethylsulphoxide (DMSO) แผ่นฟิล์มเซลลูโลสเบนโซเอตที่เตรียมได้ค่อนข้างในและค่อนข้างเหนียวเมื่อใช้กำลังไฟฟ้าในการกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยา 100 วัตต์ และ 200 วัตต์ จากการศึกษาพบว่าเซลลูโลสเบนโซเอตสามารถเตรียมได้จากเซลลูโลสจากกาบกล้วย ซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและหาง่ายในธรรมชาติ ดังนั้นผลจากการวิจัยนี้เป็นข้อมูลสำคัญต่อการผลิตเยื่อเมมเบรนจากวัสดุธรรมชาติ

Title Alternate Preparation and characterization of cellulose benzoate from agricultural by-products